Ana Sayfa
 Taekwondo ve Tarihçe
 Misyon Vizyon Stratejik Plan
 Federasyon Personeli
 Kurullar
 İletişim
 Müsabaka Sonuçları
 Faaliyet Programı ve Talimatı
 Fotoğraf Galerisi
 Talimatlar ve Dokümanlar
 Kulüp Bilgi Sistemi
 WT Sporcu Lisans İşlemleri
 Dopingle Mücadele
 Mali ve Genel Kurullar
 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

  HABER ARAMA  2. KADEME ANTRENÖR UYGULAMA EĞİTİMİ YETİŞTİRME KURSU
Taekwondo Federasyonu Antrenör Uygulama Eğitimi Yetiştirme Kursu
Ankara
2. Kademe
3. Kademe
Kursa Başvuru
Nasıl Yapılır?
Kursa Ödeme
Nasıl Yapılır?


*** E-Devlet üzerinden antrenör kursu başvurusu ilgili sunumda anlatılmaktadır. Lütfen izleyiniz.

E DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU NASIL YAPACAĞINIZ İLE İLGİLİ SUNUM

Kursiyerlere hazır bulunacakları yer ve saatler Federasyonumuz internet sitesinde duyurulacaktır.

*** Antrenör Yetiştirme Kurslarına katılacak kursiyerlerimiz E-Devlet üzerinden başvuru yaptıktan sonra evraklarını Federasyonumuz Balgat Mh. Mevlana Bulvarı Yelken Plaza A Blok No:139/45 Balgat Çankaya/ANKARA adresine 18 Haziran 2021 tarihine kadar KARGO ile göndermeleri gerekmektedir. 

Önemli Not : E-Devlet üzerinden alınan Adli Sicil Kayıtlarında Sabıka kaydı veya arşiv kaydı olanlar Federasyon faksına (0312 310 90 42) mahkeme kararını fakslamaları ve Federasyonumuzdan onay alındıktan sonra kursa başvuru yapmaları ve Kurs ücretlerini yatırmaları gerekmektedir.

KURS ÜCRETİ ÖDEMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİ

E-Devlet üzerinden ön kayıt yapıldıktan sonra sistem otomatik olarak sizin mail adresinize referans numarası gönderecek olup; o referans numarası ile Para yatırma işlemi Garanti Bankası şubelerinden yapılacaktır.

Banka Personeline “Spor Federasyonları Ödemesi” olduğunu belirterek, sadece Referans veya TC Kimlik Numarasıyla kurs ödemesi yapılacaktır.

Aksi takdirde ödemeniz geçerli olmayacaktır.

Garanti Bankası Ödeme İşlemi ile ilgili detaylı anlatıma ulaşmak için tıklayınız.

Kurs Katılım Ücreti :

2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kurs ve Diploma Ücreti: Toplam 900.00 TL

Başvuruları e-devlet üzerinden yapılacağından kurs ve diploma ücretini aynı anda (900 TL) yatırmanız gerekmekte olup; aksi halde başvurularınızı sistem kabul etmeyecektir.

TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU 2. KADEME ANTRENÖR UYGULAMA EĞİTİMİ KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malûl bulunmamak.

- Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.

- En az yirmi iki yaşını doldurmak.

- En az siyah kuşak 2. Dan derecesine sahip olmak.

- 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile Federasyonun Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.

- 19 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla aynı veya daha üst kademedeki temel eğitim sınavında başarılı olmak.

(2) Birinci fıkranın (f) bendinde yer alan hüküm; dopingle mücadele kural ihlali sebebiyle iki yıl ve üzeri hak mahrumiyeti cezası alanlar yönünden ceza alınan süre boyunca bu Talimat kapsamında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılamama şeklinde uygulanır.

(3) Uygulama eğitimine başvurunun ilan edilenden ilk 100 kişi içerisinden aşağıda şartları taşıyan ve ilk başvuru yapan fazla 50 kişi alınacaktır.

a- 2020 Yılı KPSS Sınavına katılıp belgeleyen ve Üniversitelerin Beden Eğitimi veren Yüksek Öğrenim Kurumlarından Uzmanlığını “Taekwondo” dersi almış olanlar,

b- Üniversitelerin Beden Eğitimi veren Yüksek Öğrenim Kurumlarından Uzmanlığını “Taekwondo” dersi almış olanlar,

c- Taekwondo branşında Milli Sporcu olan kişiler. (en az 15 kez Milli olan sporcular) (Milli oldukları faaliyetleri beyan eden dilekçeleri 09 Haziran 2021 tarihine kadar Federasyonumuza iletmeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.)

ç- Yukarıdaki ilk üç madde de ki kriterlere göre başvuruların 50 kişilik kontenjanı doldurması halinde Antrenör Eğitim Talimatımızın 7. Maddesinin 3. Fıkrasına göre başvuru kabul edilecektir.


(4) 01/01/2003 tarihinden itibaren geçerli Antrenörlük Yönetmeliğine göre Denklikleri yapılmış Antrenörlerimizin bulundukları kademedeki bekleme sürelerinin hesabında eski diploma tarihleri dikkate alınacaktır.

(5) Taekwondo 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Belgesine sahip, belge tarihi üzerinden en az bir yıl geçen antrenörler,

(6) Sporculardan;

a) Olimpik spor dallarında Büyükler Avrupa şampiyonalarında en az iki madalya almak,

b) Akdeniz oyunları veya Universiade oyunlarında en az iki madalya almak,

c) Uluslararası olimpiyat komitesinin tanıdığı branşlardan dünya şampiyonlarında sıkletinde veya branşında farklı en az yedi ülke sporcusunun katılması şartıyla iki madalya almış olmak,

1. Kademe Antrenör Kursundan muaf olunarak 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursuna katılırlar.

(7) Yukarıda sayılan başarılı sporcuların, başarı kazanılan müsabakada fiilen görev alan milli takım antrenörleri de bu madde kapsamındaki hak ve muafiyetlerden yararlanır.

FEDERASYONCA BAŞVURULARI KABUL EDİLEN KURSİYERLERDEN FEDERASYONUMUZA GÖNDERİLMESİ İSTENİLEN BELGELER

Antrenör eğitim kursuna katılacaklardan istenecek belgeler

1) Antrenör eğitim kursuna katılacaklardan başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir;

a) Nüfus cüzdan fotokopisi veya nüfus kayıt örneği ( QR Kodlu e-devlet üzerinden )

b) E-Devlet üzerinden Öğrenim belgesinin çıktısı ( QR Kodlu e-devlet üzerinden)

c) E-Devlet üzerinden Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı

ç) Sağlık raporu (Toplum Sağlık Merkezinden alınabilir, ayrıca “Taekwondo Sporu yapmasında sakınca yoktur” ibaresi ile alınması gerekmektedir.)

d)13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile Federasyonun Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak. (E-Devlet üzerinden spor bilgi sisteminden sportif ceza kaydının çıktısı)

e) Kurs katılım ücreti dekontu

f) 2020 Yılında KPSS Sınavına girdiğine dair belge.

g) Milli sporcular için milli sporcu belgesinin aslı veya Spor Genel Müdürlüğü veya Federasyonca onaylı sureti,

ğ) Aşağıda yer alan EK-1 FORM'un doldurulmuş bir nüshası,

h) 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursunda Temel Eğitim Programında yer alan derslerden muafiyetlik hakkı için;

1 - Uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporcular ile görev alan antrenörlerin Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 22. Maddesinde yer alan şartlara uymaları halinde Federasyonumuza dilekçe ile başvuru yapmaları, onaylandıktan sonra o kademe antrenör yetiştirme kursuna başvurmaları gerekmektedir.


EK-1 FORM© 2018 | webmaster@taekwondo.org.tr

www.taekwondo.org.tr | www.tekvando.org.tr | www.turkiyetaekwondofed.gov.tr

Türkiye Taekwondo Federasyonu
Balgat Mah. Mevlana Bulvarı Yelken Plaza No: 139/45 Çankaya / Ankara
Tel: +90.312.310 88 16 | Fax : +90.312.310 90 42